Le cabinet Célès devient Walk, visitez notre site walk.law
 • nl
 • - fr
 • Outils personnels
  Vous êtes ici : Accueil Particulieren

  CÉLÈS: met respect voor het individu

  Het is nooit makkelijk om zijn problemen onder woorden te brengen. Elke situatie is bijzonder en wordt door iedereen beleefd op zijn eigen manier. Een eerbiedwaardige en actieve luisterbereidheid impliceert dat de advocaat zijn tijd neemt om naar U te luisteren zonder vooroordelen noch waardeoordelen, dat hij zich in uw plaats stelt om U beter te begrijpen en zodoende de aard en de wijze van hulp die hij U kan verschaffen, te identificeren.

  Onze tussenkomst is drieledig : vooreerst ontvangen wij U en nemen wij de tijd om naar U te luisteren. Wij stellen U vervolgens een gepaste, snelle en doelgerichte reactie voor. Tenslotte verzekeren wij U transparantie in wat wij doen en wat dit voor U gaat kosten.

  Wij zijn voorstanders van overleg en alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, waarbij wij over eigen bekwaamheden beschikken om de procedures die aan uw noden beantwoordende aan te vatten en te voeren.

  Onze ervaring wordt verrijkt door bijzondere vormingen, onder meer in familiebemiddeling of notariaat.

  1. Ik ben jong : welke zijn mijn rechten en plichten ?
  2. Ik trouw, ik woon samen, ik ga alleen wonen, ik ga scheiden, ik heb een kind geadopteerd of ik wens dit te doen
  3. Eén van mijn dierbaren is of raakt ernstig gehandicapt ... Hoe mijn kind beschermen wanneer ik er niet meer zal zijn ? Hoe één van mijn naasten tegen zichzelf of tegen de hebzucht van derden beschermen ?
  4. Ik ben eigenaar, vruchtgebruiker, ik koop, ik bouw, ik verbouw, ik verhuur of huur, ik verkoop een onroerend goed
  5. Ik wend mij tot een administratie of openbare dienst, doch deze antwoordt mij niet of bezorgt mij niet hetgeen ik verzoek
  6. Ik leen uit, ik leen, ik stel mij borg, ik verleen een waarborg, ik koop een consumptiegoed
  7. Ik ben het slachtoffer van een ongeval. Mijn goederen zijn beschadigd. Mijn aansprakelijkheid wordt onderzocht of staat op het spel
  8. Ik heb een overtreding begaan
  9. Ik werk, ik neem ontslag, ik word ontslagen, ik ben werkloos
  10. En mijn belastingen ? En mijn sociale lasten ?
  11. Ik regel mijn nalatenschap ? Ik ben erfgenaam ? Ik word onterfd
  Actions sur le document